Aktuális

Képességfejlesztés

Kétszakos szakvizsgázott gyógypedagógusként várok gyerekeket, fiatalokat
fejlesztő foglalkozásaimra. Nagy tapasztalattal, széleskörű végzettségekkel
rendelkezem. Ars poétikám a játékosság, gyermekközpontúság. Jelenleg
pedagógiai szakszolgálatban dolgozom. Vállalok teljeskörű
gyógypedagógiai diagnosztikát óvodásoknál, iskolásoknál egyaránt. Sajátos
nevelési igényű gyermekeket is fogadok. Az eredmények ismeretében célzott
fejlesztő foglalkozásokat tartok. Speciális területem az írásfejlesztés.
Óvodás gyerekek komplex iskolaelőkészítését is vállalom.. Home tréningre
is van lehetőség, melynek elindításában, koordinálásában segítséget adok.
Szülői kérdésekre tanácsadás formájában válaszolok, szükség esetén
további szakemberhez irányítom. Bővebb tájékozódás a facebook oldalon
lehetséges.

Schmelhaus Edit
gyógypedagógus
06 20/ 4324593

Helyszín: 2. ker. Szász Károly u. 6.
E-mail: smelsea@gmail.com
https://www.facebook.com/gyogypedagogus
VÁLTOZÁSBAN
150 órás ÖNISMERETI PSZICHODRÁMA CSOPORT 2020 elején Budapesten
Havonta egy szombati napon találkozunk 9.30 – 18.30 óra között (összesen 15 alkalom).

Változásra vágysz vagy éppen benne vagy és szeretnél élni a lehetőségeiddel?
Szeretnél jobban eligazodni az életedben? Dönts most magad mellett!
Mindazoknak, akik boldogabb, energetikusabb,
teljesebb életre vágynak, és csoportos keretek között
szívesen néznek szembe önmagukkal,
terheikkel, ismétlődő élethelyzeteikkel.

A részvétel a Magyar Pszichodráma Egyesület szabályai alapján, regisztrált módon történik,
a pszichodráma asszisztensi képzés előfeltételeként beszámítható. 
A csoportba való felvétel interjú alapján történik, 
ezért a jelentkezést követően mindenkivel hatszemközti személyes beszélgetésen találkozunk. 
A csoport a második alkalomtól zárt csoportként elköteleződött tagokkal működik. 
Részvételi díj: 1.800,-Ft/ óra. 
Érdeklődni és az első interjúra jelentkezni a csoportvezetőknél lehet:

Kapás Katalin, pszichodráma vezetőmentálhigiénés szakember
kapaskata18@gmail.com
06-20/956-79-67

Kovács Éva, pszichodráma vezető, lelkigondozó
kovacs.eva.skolasztika@gmail.com
06-30/288-95-40

 

 

„Változás nélkül, valami alszik bennünk, és ritkán ébred. Az alvónak fel kell ébrednie. „
/Frank Herbert/

2019. őszén

ÖNISMERETI PSZICHODRÁMA CSOPORT INDUL

A pszichodráma önismereti csoportmódszer, mely hatását a belső lelki tartalmak, élmények és konfliktusok megjelenítésén keresztül fejti ki. A pszichodráma eredetileg Jacob Levi Moreno által a XX. század első felében kidolgozott akcióelvű, cselekvésközpontú, csoportpszichoterápiás módszer. Az önismereti pszichodráma segítséget nyújthat:

 • kapcsolataink minőségének a javításában, erőforrásaink megismerésében
 • kommunikációs- és konfliktuskezelési készségek fejlesztésében
 • önismeretünk elmélyítésében, vágyaink, céljaink megértésében
 • múlt és jelenbéli érzéseink átélésében, megfogalmazásában, önmagunk képviseletében.

A csoport a Magyar Pszichodráma Egyesület képzési rendjének megfelelően szerveződik, az Egyesület regisztrált csoportja, a pszichodráma asszisztensi képzés előfeltételeként 120 órában beszámítható.

A csoport indulása előtt, az érdeklődőkkel személyes egyéni interjú során ismerkedünk meg, időpontja személyes egyeztetés alapján 2019. szeptemberben.

Helyszín: 1027 Budapest, Szász Károly u. 6. Vízivárosi rendelő

Díja: 2000 Ft / óra, alkalmanként 6 munkaóra 15.00.-21.00.

A részvételi díj, a következő egészségpénztárakra elszámolható: Allianz; Generáli; Medicina; MKB; Patika; Prémium

Jelentkezési határidő 2019. szeptember 23.

Érdeklődni és interjúra időpontot egyeztetni a két vezetőnél lehet.

 Dr. Hirsch Anikó                                                          Pólya Judit
 Gyermekpszichiáter,                                                      Klinikai szakpszichológus,
 pszichodráma pszichoterapeuta                                             pszichodráma vezető
 20/528-3749                                                               30/244 2510

 

 

 

Adatkezelési Szabályzat

 Jogszabályi hivatkozás

Cégünk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Info tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a D-Quick Kft.  által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az adatkezelő, feldolgozó megnevezése
Adatkezelő:    D-Quick Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely és levelezési cím:    1027, Budapest, Szász Károly utca 6. I/5.
Cégjegyzékszám: 01-09-730128
Adószám: 13337751-2-41
Telefonszám:    +36 1 794 1778
Email cím:    info@d-quick.hu

Adatfeldolgozó: Dataglobe Zrt.
Székhely: 8002 Székesfehérvár, Pf.:81
Cégjegyzékszám: 13-10-041358
Adószám: 14475748-2-13
Email cím: info@dataglobe.eu

A kezelt személyes adatok köre

A számlázás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a www.vizivarosirendelo.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag tájékoztatás, kapcsolatfelvétel és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi biztosítása érdekében tárolja.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének, adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamának meghatározása a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítése alapján történik.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a Rendelő és a Cég belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Elfogadom, hogy a D-Quick Kft. által a www.vizivarosirendelo.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim digitális formában átadásra kerüljenek a Dataglobe Zrt., mint tárhelyszolgáltató, adatkezelő részére.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: D-Quick Kft. 1027, Budapest, Szász Károly utca 6. I/5.
E-mail:  info@d-quick.hu

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Egyéb rendelkezések

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Budapest, 2018. május 12.

           D-Quick Kft.

Dénes István Ügyvezető